Recommended

Rooting the KORG Kronos

Disclaimer: The following file is provided without any warranties. Backup all your settings before using it - maybe you'll need to ...

Search

Samstag, 13. Juni 2015

Filesystem Integrity Check by loadmod.ko

When the Kronos is booting, the contents of the following files is hashed (MD5). The MD5 sum is compared to a static value compiled into loadmod.ko. If the values do not match, loadmod.ko will bail out. Do not change the files in this list on your Kronos or it will not boot anymore!

/
/bin
/bin/sync
/bin/awk
/bin/touch
/bin/grep
/bin/test
/bin/ls
/bin/mount
/bin/cut
/bin/setterm
/bin/gzip
/bin/echo
/bin/false
/bin/dc
/bin/stat
/bin/chown
/bin/mv
/bin/bash
/bin/bar
/bin/dd
/bin/cp
/bin/RunGrub.sh
/bin/env
/bin/tar
/bin/fanctrld
/bin/usleep
/bin/sed
/bin/vmstat
/bin/kill
/bin/gawk
/bin/ipcalc
/bin/sleep
/bin/umount
/bin/hostname
/bin/df
/bin/ShowReauthScreen
/bin/expr
/bin/date
/bin/vi
/bin/rm
/bin/mkdir
/bin/chmod
/bin/true
/bin/cat
/bin/sh
/bin/uname
/sbin
/sbin/ifconfig
/sbin/OmapNKS4Module.ko
/sbin/init
/sbin/insmod.static
/sbin/loadoa
/sbin/e2fsck
/sbin/hwclock
/sbin/dhclient-script
/sbin/insmod
/sbin/killall5
/sbin/MIDID
/sbin/GetPubIdMod.ko
/sbin/dosfsck
/sbin/hdparm
/sbin/modprobe
/sbin/shutdown
/sbin/grub
/sbin/UpdateOS
/sbin/mkswap
/sbin/iptables
/sbin/sysctl
/sbin/ip
/sbin/ifup.lite
/sbin/loadmod.ko
/sbin/tune2fs
/sbin/arping
/sbin/rmmod
/sbin/poweroff
/sbin/losetup
/sbin/runlevel
/sbin/reboot
/sbin/swapoff
/sbin/mke2fs
/sbin/ifdown.lite
/sbin/swapon
/sbin/halt
/sbin/pidof
/sbin/OmapVideoModule.ko
/sbin/STGEnabler.ko
/etc
/etc/sysconfig
/etc/sysconfig/network
/etc/sysconfig/network-scripts
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-lo
/etc/modprobe.conf
/etc/sysctl.conf
/etc/OA.rc
/etc/ld.so.conf
/etc/mtab
/etc/OA.si
/etc/inittab
/etc/fstab
/sys
/korg
/korg/ro
/korg/Eva
/korg/rw
/korg/Mod
/tmp
/mnt
/var
/usr
/usr/realtime
/usr/realtime/modules
/usr/realtime/modules/rtai_hal.ko
/usr/realtime/modules/rtai_fifos.ko
/usr/realtime/modules/rtai_sched.ko
/usr/realtime/modules/rtai_sem.ko
/usr/realtime/modules/rtai_ndbg.ko
/usr/realtime/modules/rtai_smp.ko
/usr/share
/usr/share/fonts
/usr/share/fonts/truetype
/usr/share/fonts/truetype/Arialbd.ttf
/usr/share/fonts/truetype/Geneva.ttf
/usr/share/fonts/truetype/Arial.ttf
/usr/share/fonts/truetype/Geneva_Bold.ttf
/usr/share/terminfo
/usr/share/terminfo/a
/usr/share/terminfo/a/ansi
/usr/share/terminfo/l
/usr/share/terminfo/l/linux
/boot
/dev
/lib
/lib/libcrypto.so.6
/lib/libresolv.so.2
/lib/modules
/lib/modules/2.6.32.11-korg
/lib/modules/2.6.32.11-korg/modules.pcimap
/lib/modules/2.6.32.11-korg/modules.dep
/lib/modules/2.6.32.11-korg/modules.inputmap
/lib/modules/2.6.32.11-korg/modules.ofmap
/lib/modules/2.6.32.11-korg/modules.ieee1394map
/lib/modules/2.6.32.11-korg/modules.usbmap
/lib/modules/2.6.32.11-korg/kernel
/lib/modules/2.6.32.11-korg/kernel/drivers
/lib/modules/2.6.32.11-korg/kernel/drivers/net
/lib/modules/2.6.32.11-korg/kernel/drivers/net/mii.ko
/lib/modules/2.6.32.11-korg/kernel/drivers/net/r8169.ko
/lib/modules/2.6.32.11-korg/kernel/drivers/scsi
/lib/modules/2.6.32.11-korg/kernel/drivers/scsi/scsi_wait_scan.ko
/lib/modules/2.6.32.11-korg/modules.isapnpmap
/lib/modules/2.6.32.11-korg/modules.ccwmap
/lib/modules/2.6.32.11-korg/source
/lib/modules/2.6.32.11-korg/modules.order
/lib/modules/2.6.32.11-korg/modules.seriomap
/lib/modules/2.6.32.11-korg/build
/lib/modules/2.6.32.11-korg/modules.symbols
/lib/modules/2.6.32.11-korg/modules.alias
/lib/libcom_err.so.2
/lib/ld-linux.so.2
/lib/libfreetype.so.6
/lib/libtinfo.so.5
/lib/libsepol.so.1
/lib/libext2fs.so.2
/lib/libattr.so.1
/lib/libdl.so.2
/lib/libpcre.so.0
/lib/libgssapi_krb5.so.2
/lib/libaudit.so.0
/lib/libpthread.so.0
/lib/libe2p.so.2
/lib/libstdc++.so.6
/lib/libgmp.so.10
/lib/libkrb5support.so.0
/lib/libselinux.so.1
/lib/librt.so.1
/lib/libz.so.1
/lib/libsysfs.so.2
/lib/libkrb5.so.3
/lib/libc.so.6
/lib/libblkid.so.1
/lib/libm.so.6
/lib/libncurses.so.5
/lib/libpopt.so.0
/lib/libssl.so.6
/lib/libkeyutils.so.1
/lib/libproc-3.2.7.so
/lib/libk5crypto.so.3
/lib/libuuid.so.1
/lib/libacl.so.1
/lib/libgcc_s.so.1
/lib/libdevmapper.so.1.02
/proc

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen